Statut Gminy Wijewo


   OBWIESZCZENIE

RADY GMINY WIJEWO

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Wijewo

 

 

§ 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego Obwieszczenia, tekst jednolity uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r., Nr 38, poz. 729), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XIV/95/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 stycznia 2020 r., poz. 1124).

§ 2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:

a) § 2, § 3 i § 4 uchwały Nr XIV/95/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia
2020 r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 stycznia 2020 r., poz. 1124), które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”                              

 

 


 
 
 

 

 
 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-01-28
Opublikował w BIP Natalia Napieralska
Data opublikowania 2021-01-28 12:46:46
Ostatnio zaktualizował Aleksandra Mikołajczuk
Data ostatniej aktualizacji 2022-05-30 14:01:30
Liczba wyświetleń 749
Historia zmian ZOBACZ